لوح سپاس به دلیل کسب عنوان تولید کننده نمونه ماشین آلات کشاورزی در سال 1402 توسط مدیریت صداقت کابین

لوح حضور صداقت کابین درنمایشگاه بین المللی کشاورزی مشهد 1389
لوح تقدیر اولین حضور صداقت کابین در نمایشگاه بین المللی کشاورزی مشهدبهمن ماه سال1389

لوح نمایشگاه بین المللی مشهد 1390
لوح تقدیر حضور صداقت کابین در نمایشگاه بین المللی کشاورزی مشهد بهمن ماه سال1390
لوح نمایشگاه بین المللی کشاورزی مشهد 1391
لوح تقدیر حضور صداقت کابین در نمایشگاه بین المللی کشاورزی مشهد بهمن ماه سال 1391
لوح نمایشگاه بین المللی مشهد1392
لوح تقدیر حضورصداقت کابین در نمایشگاه بین المللی کشاورزی مشهد بهمن-اسفند 1392
لوح نمایشگاه بین المللی مشهد 1393
لوح تقدیر حضور صداقت کابین در نمایشگاه بین المللی کشاورزی مشهد بهمن-اسفند1393
لوح نمایشگاه بین المللی مشهد1394
لوح تقدیر حضور صداقت کابین در نمایشگاه بین المللی کشاورزی مشهد بهمن-اسفند 1394

هدیه شرکت عزت صفی بشیری افغانستان
هدیه ای از طرف شرکت عزت صفی بشیری کشور افغانستان به مجتمع تولیدی صداقت کابین در سال 1394
لوح نمایشگاه بین المللی مشهد 1395
لوح تقدیر حضور صداقت کابین در نمایشگاه بین المللی کشاورزی مشهد بهمن ماه سال 1395
لوح نمایشگاه بین المللی مشهد 1396
لوح تقدیر حضور صداقت کابین در نمایشگاه بین المللی کشاورزی مشهد بهمن ماه سال 1396
لوح نمایشگاه بین المللی تهران 1396
لوح تقدیر حضور صداقت کابین در نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی تهران اسفندماه سال 1396
لوح نمایشگاه بین المللی مشهد 1397
لوح تقدیر حضور صداقت کابین در نمایشگاه بین المللی کشاورزی مشهد بهمن ماه سال 1397
لوح نمایشگاه بین المللی مشهد 1398
لوح تقدیر حضور صداقت کابین در نمایشگاه بین المللی کشاورزی مشهد بهمن ماه سال 1398
لوح نمایشگاه بین المللی مشهد 1399
لوح تقدیر حضور صداقت کابین در نمایشگاه بین المللی کشاورزی مشهد بهمن ماه سال 1399
لوح نمایشگاه بین المللی مشهد 1400
لوح تقدیر حضور صداقت کابین در نمایشگاه بین المللی کشاورزی مشهد بهمن ماه سال 1400
لوح نمایشگاه بین المللی مشهد 1401
لوح تقدیر حضور صداقت کابین در نمایشگاه بین المللی کشاورزی همدان مرداد ماه سال 1401
لوح نمایشگاه بین المللی مشهد 1401
لوح تقدیر حضور صداقت کابین در نمایشگاه بین المللی کشاورزی مشهد بهمن ماه سال 1401
عضویت صداقت کابین در اتماک 1401
عضویت صداقت کابین در انجمن تولیدکنندگان تراکتور.کمباین.ماشین ها.ادوات و تجهیزات کشاورزی سال 1401
عضویت صداقت کابین در اتماک 1402
عضویت صداقت کابین در انجمن تولیدکنندگان تراکتور.کمباین.ماشین ها.ادوات وتجهیزات کشاورزی سال 1402

لوح تقدیر حضور صداقت کابین در نمایشگاه بین المللی کشاورزی مشهد بهمن ماه سال 1402

باز کردن چت
سلام
چگونه می توانم کمک کنم؟